Föreningen Positiva Frövi

 

 

Frövis

Hemsida

 

Föreningen Positiva Frövi

Har upphört.

 

Under snart 20 år har föreningen Positiva Frövi verkat i Frövi.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Däremot tar vi ställning i politiska frågor.

Föreningen har som målsättning att ta tillvara och utveckla samhället Frövi.

Det tar sig uttryck i att vi själva eller tillsammans med andra arrangerar:

-simundervisning

-nationaldagsfirande

-familjedagar

-vaktpatrullverksamheten

-möten i aktuella ämnen.

-vi svarar på remisser från offentliga myndigheter

-kan ge bidrag till arrangemang

-framställer informationsmaterial och distribuerar detta

-utser årets frövibo

-vill stimulera andra och själva genomföra förbättringar i samhället

-deltar vid träffar

-handhar hemsida som presenterar Frövi

och en hel del annat.

Vi tar givetvis tacksamt emot bidrag till vår verksamhet.

Medlemsavgiften är 50 :- för enskild, 100:- för familj, förening och företag.

Ni betalar medlemsavgiften följande sätt:

Bankgiro: 5546 - 1958

Betalar kontant på Lilla Grön eller Spelbutiken vid ICA.

Valda till uppdrag i Positiva Frövi 2017.

Ordförande Cay Norén,

Sekreterare Claes Lindnér,

Kassör Inger Lindnér,

Vice ordförande Ingvar Johansson,

Vice sekreterare: Anne-Marie Wessman,

STYRELSESUPPLEANTER:

Stefan Eriksson,

Bo Larsson,

Göran Karlsson,

Kjell Andersson,

Gerd Anger,

Stefan Rikardsson

 

REVISORER:

Pål Teige,

Timo Pönkkä,

REVISORSSUPPLEANTER:

Teuvo Airaksinen,

Ulf Edvardsson,

 

Förbättringsförslag för Frövi. Ingen prioritering har skett mellan förslagen.

Ämnesområde Väringen och Prästryggen i Frövi

- Bygga 10-tal stugor för uthyrning vid Prästryggen

- Permanent scen vid Prästryggen

- Utveckla Prästryggens bad och camping och göra

det kändare

- Gör klar strandpromenaden

- Göra Prästryggen till kommunens bad och campingcentra

- Rusta upp servisenheten och bygga ny omklädningspaviljon

- Stensätta stranden från Båthamnen till Hinsebergsbron

- Renovering av Kaninholmen

- Höja Hinsebergsbron för bättre utnyttjande av båthamnen

- Involvera Caravan Club på Prästryggen

- Bygga ut bad- och campingplatsen österut

Ämnesområde marknadsföring av Frövi

- Anvisningsskyltar vid infarter och i centrum av Frövi

- Göra Frövi känt som en del av Lindesbergs Kommun

- Marknadsföringspengar till orten Frövi

- Utse Fröviambassadörer

 

Ämnesområde boende, miljöer och etablering i Frövi

- Omlastningscentral för kommunen placeras i Frövi

- Det nya torpet. Ett bostadsområde där torpliknande bebyggelse kan ske

- Villatomter färdigställs för byggnation

- Industritomter färdigställs för byggnation

- Utnyttja Frövis kommunikationsläge och tillgång till offentlig servis för ökad inflyttning

- Påverka Korsnäs Frövi att vara en del av samhället. Härigenom få avknoppningar

- Kriminalvårdsstyrelsen bör kontaktas för att utöka Hinseberg

- Bostäder i flerfamiljshus byggs

- Permanent scen vid Centralparken

- Utveckla befintliga industriområden och fastigheter

- Ta upp en diskussion med Landstinget för att göra Frövi vårdcentral

 

Till kommunens ledande

- Bullerdämpande åtgärder efter järnvägen (staket el. dyl.)

- Bilda en ekonomisk förening för Frövi

- Inrätta kvartersvärdar

- Cykelväg mellan Bergslagsvägen och skolan

- Rusta upp kommunens gator och trottoarer

- Förse infarten till Lia med gatubelysning

- Inrätta ett gruppboende typ ”En annan del av Köping”

- Återinrätta korttidsboende

 

Ämnesområde rekreation, idrott i Frövi

- Konstgräs vid Fröjevi

- Nytt ridcentrum för kommunens södra del

- Anlägga grillplatser vid motionsspåret

- Cykelled efter ”gamla” vägen till Ullersäter och upprätta led förbi Pikabodasågen

- Långgolfbana vid Hinseberg eller Frövifors

- Inomhushall för fotboll

- Inomhusbad 50-metersbasäng

- Konstfrusen isbana

- Allaktivitetshus

- Inomhusramp för skatebordsåkning

- Återupprätta ”Folkets Hus” som en centralt belägen samlingspunkt

- Ge möjlighet för ungdomsgården Club Hörnan att bedriva verksamhet

 

Övrigt

- Genomföra försök med krav- och närproducerat mat vid Fröviskolan

Du når Positiva Frövi på:

Tallbacksgatan 1

718 33 Frövi

Tfn 070 540 50 13

Hemsidan: www.positivafrovi.se