Publicerade artiklar fr.o.m. oktober 2019Frövis

Hemsida


Publicerade artiklar på

Positiva Frövis hemsida.

Producerade fr.o.m. oktober 2019

För att se publicerat före oktober se den fliken. 


Senast publicerat överst.

Rapport från Årsmöte i PRO Frövi 12 mars 2020.

Parentation med en tyst minut inledde mötet. 

En ny medlem hälsades välkommen.

Verksamhets- och ekonomisk berättelse gicks igenom och godkändes. Årets resultat visade ett överskott på 12000:-. Mötet beslutade ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ersättningar beslutades vara oförändrade 2020.

Följande styrelse valdes vid mötet: Rolf Iversen ordförande, Inger Myhrström kassör, S-B Henningsson v. kassör, Åke Svensson sekreterare, Göran Karlsson, Inga-Lill Nilsson och C-G Myhrström ledamöter. Lars Pettersson, Ture Larsson, Ingalill Eklind och Sune Lindblad ersättare. Totalt valdes 41 personer till 17 olika uppdrag.

Under intagande av smörgåstårta underhöll Sven-Olof Svensson med musikfrågesport på ett lättsamt sätt med kluriga frågor.

Sören Hellsing avtackades för sina insatser i föreningen.

Med anledning av det fina ekonomiska resultatet inbjuds alla medlemmar till en Örebroresa, där nybyggnationen i staden skall visas och lunch serveras. Resan sker den 20/4. Priset är 50:- per deltagare. Anmälan senast vid mötet 16/4 eller till tel. 0704254574.

Dragning på sålda lotter genomfördes.

Ordförande avslutade mötet med att tacka mötesordföranden Sven-Olof Svensson för bra genomförd förhandling.

 

Rapport från PRO Frövis möte 13 februari 2020

 

Februarimötet PRO Frövi samlade 50 deltagare.


Ordförande informerade om kommande resor som står till förfogande. Bl.a. Rapsodi in Rock i Dalhalla. Han tog också upp de nya reglerna som gäller för bankerna om deras skyldighet att tillhandahålla kontanter.

Den telefonkurs som PRO Frövi för närvarande genomförs kommer att inbjuda de lokala bankerna. Tanken är att de skall informera om och lära ut hur betalning av räkningar på telefonen och swish går till


Underhållningen denna eftermiddag svarade Jonny Fagerman för. Han genomförde ett mycket omväxlande och välkomponerat program. Hans professionella utstrålning gick hem hos publiken, på så sätt att extranummer applåderades fram. Vi kan varmt rekommendera honom till andra arrangörer.


Ett önskemål om en annan veckodag för telefonkursen framfördes. Det skall tas upp till höstens kurser.

Möjligheten till handikapparkering utanför Vårdcentralen i Frövi berördes. Det är stort behov att sådana ställs i ordning efter en lång tids väntan.


Lottdragning genomfördes.


Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse och hälsade alla åter till årsmötet torsdagen den 12 mars. Sven-Olof Svensson kommer då att ställa kluriga musikfrågor.

 

 

Rapport från PRO Frövis möte den 9 januari 2020 i Frövi Folkets Hus.

 

Ordförande kunde hälsa 70-tal deltagare, varav sex nya medlemmar, välkomna till årets första möte.

 

Gröt kokad hos Elma Nyman och dithörande fruktsoppa tillagad av Ragnhild Johansson lät sig väl smaka av deltagarna tillsammans med skinksmörgåsen.

 

Fel Dur underhöll deltagarna med ett omväxlande och fint program. Gruppen kan rekommenderas till andra som söker underhållning på hög klass.

 

Ingalill Eklind ny ledare för verksamheten på Tallen presenterade sig och kommande verksamhet på Tallen. Hon önskade fler hjälpande händer för verksamhetens bedrivande.

 

Information lämnades om december månads och 2019 års aktiviteter. Under 2019 har 3744 personer deltagit i PRO Frövis arrangemang – glädjande. Vidare informerades om kommande aktiviteter 2020. Se ”pro frövi” eller ”positivafrovi.se”

 

Ordförande informerade om ändrat högkostnadsskydd som nu blir 2350:- per år. 

 

Vinster utdelades bland de som deltagit i aktiviteter under hösten. Och information om möjligheten att delta i framtiden lämnades.

 

Dragning av försålda lotter genomfördes.

 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla som möjliggjort dess genomförande.

 

Rapport från PRO möte i Frövi 5 december 2019. 

PRO Frövi samlade 60-tal deltagare till årets sista möte den 5 december.

Läcker jultallrik som innehöll det mesta som hör julen till serverades.

Kluriga frågor till tipsrundan hade tagits fram av Inger Myhrström. F.d. ordförande Claes Lindnér hade flest rätt, följd av Irene Jansson och Sol-Britt Henningsson. De fina vinsterna som de erhöll

hade skänkts av ordförande Rolf Iversen.

Irene Henningsson ledde ett gymnastikpass med aktivt deltagande. Hon informerade också om gymnastikgrupper som alla är välkomna till.

Information om trafikproblem och hur man kan skydda sig när man vistas på mörka och hala gator och torg lämnades av Carl-Gustav Myhrström.

Information om aktiviteter dels i december och nästa år lämnades. Medlemmarna uppmanas följa utbudet via PRO:s hemsida.

Medaljer tilldelades Ulla Karlsson, Sven Svensson och Rolf Kjällberg för flitigt deltagande vid föreningens verksamheter.

Rapport om november månads aktiviteter i föreningen visar att 11 sådana samlat 376 personer. Detta måste anses vara ett fint resultat.

Ett stort tack till alla som deltog vid julmarknaden genomförande framfördes. Detta gav ett stort överskott till fromma för föreningen. Vidare tackades de som arbetat med dagens julbord, som var till stor belåtenhet bland deltagarna.  

Lottdragning på försålda lotter och vinstutdelning genomfördes.

Ordföranden avslutade mötet med att tacka för visat intresse och önskade deltagarna

God Jul och Gott Nytt År.

Rapport från PRO Frövis möte den 14:e november 2019.


Ordförande hälsade de 60 närvarande medlemmarna välkomna.

Mötet godkände framlagda budgetförslag för 2020.

Jonas Amcoff underhöll på ett medryckande och varierande sätt. Givetvis fanns Cornelis Vreeswijk med på repertoaren. Något som han behärskat till fulländning, även övriga visor är av hög kvalitet gällande tolkningarna. Det är kul att Frövi har en sådan artist boende på orten.

Föreningens decembermöte har flyttats till torsdagen den 5:e december kl 13.30.  Vid detta möte serveras julbuffé. Deltagarna ombeds ta med egen tallrik och bestick. Avgift är 50 kronor. Sista anmälningsdag är måndagen den 2:a december till tel 070 425 45 74.

Föreningen kommer även detta år ansvara för serveringen vid Frövifors Julmarknaden den 23 – 24 november. Även lotter, aroniagelé och senap kommer att säljas.

Personer som blir medlemmar under oktober, november och december erbjuds delta gratis i telefonkurs. Anmälan till Margareta tel 070 533 50 17.

Rapport från oktobers aktiviteter lämnades. Denna visar att 502 personer deltagit i de 11 olika aktiviteter som erbjudits. Vidare informerades om kommande aktiviteter fram till årsskiftet.

Lottdragning företogs innan ordföranden avslutade mötet.

 

Rapport från PRO Frövis möte 10 oktober 2019

 

Frövi PRO förening samlade 70-tal till oktobermötet där föreningens

65 år firades. Ordförande gjorde en resumé över de gångna åren.

Bilder från tidigare år visades både som foton och digitala sådana.

Information gavs om studiemöjligheter där Allvetare-, telefon och släktforskningscirklar pågar. Nya cirklar påbörjas om önskemål finns.

Information lämnades även om kommande resor bl.a. julbordskryssning till Åland. De som har förslag på resor välkomnas att framföra dem till resekommittén. September månads aktiviteter samlade 324 personer ett antal som kan anses som mycket bra. Pågående aktiviteter i föreningen presenterades: Kvinnliga Hobbyn, bangolf, Café Tallen, bingo, mattcurling och föreningsmötena i november med Jonas Amcoff och december julbord.

Vid mötet underhöll ”Dé vá då orkestern”. Det uppskattades mycket och flera extranummer applåderade fram.

Köksgruppen bjöd dagen till ära på välsmakande landgång och kaka till kaffet.

Mötet avslutades med lottdragning till glädje för vissa.